התראה משפטית

בכניסה לדפי האינטרנט של KONE Corporation או של מי מבין החברות הבנות שלה (להלן ”KONE”) בכתובת האינטרנט www.kone.com או לכול אחד מאתרי המשנה שלה (להלן ”אתר”), אתה מסכים לתנאים ולהתניות שלהלן. אם אינך מסכים לכול התנאים וההתניות שלהלן, עליך להימנע מכניסה ל"אתר".

בכניסה לדפי האינטרנט של KONE Corporation או של מי מבין החברות הבנות שלה (להלן ”KONE”) בכתובת האינטרנט www.kone.com או לכול אחד מאתרי המשנה שלה (להלן ”אתר”), אתה מסכים לתנאים ולהתניות שלהלן. אם אינך מסכים לכול התנאים וההתניות שלהלן, עליך להימנע מכניסה ל"אתר".

רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים להלן ולכול החוקים והתקנות הישימים, KONE מעניקה לך הרשאה שאינה בלעדית, אינה ניתנת להעברה, אישית ומוגבלת להיכנס להשתמש ב"אתר" ולהציג את החומרים הנלווים שבו, לשימוש אישי בלבד. הרשאה זו איננה העברת בעלות של "אתר" ושל החומרים הנכללים בו והיא כפופה למגבלות שלהלן: (1) עליך לשמר בכול העותקים של ה"אתר" ושל החמרים שבו, את כול ההצהרות על זכויות יוצרים וההתראות האחרות על רכוש קנייני של KONE; וכן (2) נאסר עליך לתקן, להפיץ, להעביר או לאחסן את ה"אתר" או את החומרים הנכללים בו בצורה כלשהי או להפיק מחדש או להציג בפומבי או לבצע או להשתמש בכול דרך אחרת ב"אתר" ובחומרים הנכללים בו לכול מטרה ציבורית או מסחרית, להוציא פעולות המותרות במפורש להלן.

זכויות יוצרים

תוכן ה"אתר" מוגן בזכויות יוצרים של © KONE Corporation. כול הזכויות שלא הוענקו במפורש להלן שמורות.

סימנים מסחריים

הסימנים המסחריים“KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™” וכול הסימנים המסחריים האחרים של KONE, שמות המוצר של KONE, סמלילים, סמלים מסחריים, סימנים מסחריים, סיסמאות פרסומת, בין אם רשומים או שאינם רשומים, וכן השירותים הם סימנים מסחריים של KONE. הכניסה שלך לאתר לא תחשב כהענקה, במשתמע, בהשתק או בכול דרך אחרת, של רישיון או זכות להשתמש בסימנים כלשהם שמופיעים ב"אתר" ללא הסכמה מראש בכתב של KONE.

שינויים ב"אתר"

KONE שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את התוכן של ה"אתר", לרבות, אך ללא הגבלה, התראה משפטית זו או להסיג את ה"אתר" או להגביל את הגישה אליו בכול עת ללא הודעה.

כתב מיאון

התוכן של ה"אתר" מסופק על בסיס "כמו שהוא" ועל בסיס "כפי שזמין". השימוש במידע, כלים ושירותים כלשהם של ה"אתר" ייעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ו-KONE אינה טוענת או אחראית לדיוק או לתפקודיות של מידע, כלים או שירותים מעין אלה. להוציא דברים המתחייבים על פי החוק הישים, לא ניתנת אחריות מסוג כלשהו, במפורש או במשתמע בכול הקשור לזמינות, דיוק, אמינות או תוכן של ה"אתר".

חבות מוגבלת

להוציא דברים המתחייבים על פי החוק הישים, KONE לא מקבלת על עצמה חבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, תאונתיים, מיוחדים או תוצאתיים כלשהם וכן אובדן רווחים או הפרעות עסקיות, שנגרמו עקב השימוש ב"אתר" או עקב חוסר יכולת להשתמש בו, גם אם KONE קיבלה הודעה על נזקים מעין אלה. KONE לא מקבלת על עצמה חבות בגין אי-דיוקים, השהיות או כשלים שנכללים ב"אתר", ואין עליה חובה ליידע את המשתמשים על עדכון מידע. KONE לא מקבלת על עצמה אחריות בגין הפסד או נזק כלשהם שנגרמו עקב הסתמכות שלך על נתונים או שירותים כלשהם שנכללים ב"אתר" או בגין נתונים שהמשתמש הזין ל"אתר".

קישורים

ה"אתר" עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או למשאבים בבעלות צד שלישי או שמתופעלים על ידו. KONE לא מקבלת על עצמה אחריות ואינה מאשרת, טוענת או אחראית על חומרים יהיו אשר יהיו, שנוצרו או פורסמו על ידי צד שלישי שאליו מקושר ה"אתר".

הגשה

עם ההגשה ל-KONE של מידע או חומרים (כגון, משוב, נתונים, תשובות, שאלות, הערות, הצעות, רעיונות, תוכניות, הזמנות, בקשות וכד'), לדוגמה בדואר אלקטרוני או באמצעות ה"אתר", אתה מסכים כדלהלן: (1) החומר שאתה מגיש לא יכיל פריט כלשהו שהוא לא-חוקי, עלול להיחשב כדיבה, משמיץ, גונה, פורנוגרפי, גידוף, הטרדה או איום או שאינו ראוי לפרסום מכולך סיבה אחרת; (2) אתה מקבל על עצמך לעשות מאמצים סבירים כדי לסרוק את החומר המוגש ולנקות אותו לפני ההגשה מווירוסים או מאלמנטים מזהמים או הרסניים; (3) אתה הוא הבעלים של החומרים או שיש לך זכות בלתי מוגבלת להעביר אותם אלינו. KONE עשויה להוציא לאור את החומרים ו/או לשלב אותם או כול מושג שנכלל בהם במוצרינו ללא תגמול, מגבלת שימוש, אזכור של המקור, אחריותיות או מחויבות; וכן (4) אתה מסכים להימנע מנקיטת צעדים כנגד KONE בגין החומרים שהגשת ומתחייב לשפות את KONE אם צד כלשהו ינקוט צעדים כנגד KONE בגין החומרים שהגשת.

הודעה משפטית

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website