הצהרת הגנה על פרטיות

מטרת הצהרת ההגנה על הפרטיות

KONE מחויבת להגן על פרטיותך ועל הפרטים האישיים שלך. KONE מעבדת את הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק הנתונים האישיים של פינלנד (523/1999) (Finnish Personal Data Act) וחקיקה ישימה אחרת בעניין נתונים אישיים.

הצהרת הגנה על פרטיות זו קשורה לשירותי האינטרנט של KONE Corporation (להלן "הצהרת פרטיות") מספקת מידע כללי על אופן העיבוד של נתוניך האישיים על ידי KONE Corporation, עובדיה, חברות בנות שלה וחברות מסונפות (להלן KONE) הקשורים לאתר ולשירותי האינטרנט של KONE Corporation (להלן "אתר"). KONE מעבדת את נתוניך האישיים שנאספו באמצעות ה"אתר" בהתאם ל"הצהרת הפרטיות" ולחוקים הישימים. אנא קרא בקפידה את "הצהרת הפרטיות" לפני הכניסה ל"אתר". אם אינך מסכים ל"הצהרת הפרטיות" אנו מצפים ממך לעזוב את ה"אתר".

נתונים אישיים שנאספים באמצעות ה"אתר"

ככלל, ניתן להיכנס ל"אתר" ללא הזנת נתונים אישיים כלשהם. ה"אתר" מחולק למדורים נפרדים שהכניסה לחלק מהם כרוכה באיסוף נתוניך האישיים בעוד הכניסה למדורים אחרים חופשית ואינה מחייבת עיבוד של נתונים אישיים כלשהם.

במהלך ביקורך ב"אתר", נתונים טכניים מסוימים ומידע אחר נשלחים אלינו אוטומטית (כגון, כתובת IP, סוג הדפדפן ןמקור הביקור). אנו גם אוספים, באמצעות קובצי עוגיות, מידע על השימושים שלך באתר האינטרנט. למידע נוסף, עיין בפרק "עוגיות" של "הצהרת פרטיות" זו.

במדורים מסוימים של ה"אתר" ייתכן ותתבקש לספק נתונים אישיים ו/או להירשם לקבלת שירות כדי לקבל הרשאת גישה לשירות שביקשת. קוד זיהוי אישי שיוקצה לך עם הרישום ב"אתר" או שתקבל אותו בדרך אחרת, יאפשר לך גישה לחשבונותיך ואנו עשויים לבקש ממך לספק מידע אישי נוסף.

מטרות העיבוד של נתונים אישיים

KONE מעבדת נתונים אישיים למטרות הבאות:

  • כדי להבטיח שימוש יעל ומאובטח ב"אתר";
  • כדי לפתח את ה"אתר" לשפר את איכותו, ולהרחיב את היקף המידע שבו ואת שירותיו;
  • כדי לספק שירותים ותוכן מותאמים אישית מתוך הכרת הצרכים ותחומי העניין המיוחדים שלך;
  • כדי לשפר את השירות שאנו מספקים לך;
  • כדי להתקשר אליך;
  • כדי לנהל מחקרים ולאסוף נתונים סטטיסטיים (כגון, מהם המדורים המבוקשים ביותר של ה"אתר" וכמה זמן שוהים המשתמשים ב"אתר").

KONE שואפת להפיק שירותים יעילים ללא צורך לחייב אותך להירשם מחדש לכול אחד מהשירותים השונים שה"אתר" מספק.

עוגיות

מפעם לפעם עשויה KONE לאחסן במחשב שלך קובצי מידע, המוכרים בציבור בכינוי "עוגיות", ומיועדים לאפשר לנו לזהות אותך, ובלבד שהסכמת שנאחסן קובצי עוגיות במחשב או בהתקן שלך, לדוגמה על ידי סימון הסכמה או על ידי שינוי ההגדרות של הדפדפן. KONE מקבלת מהעוגיות מידע על מועדי השימוש שלך ב"אתר" ועל אופן השימוש ומשתמשת בו כדי לשפר את ה"אתר" ואת שירותיו. עוגיות הן אמצעי בשימוש המוני באתרי אינטרנט רבים. אם אין ברצונך להתיר אחסון עוגיות, תוכל להגדיר את הדפדפן שלך למנוע את הצבתן. אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך לעובדה שמניעת האחסון של עוגיות עלולה למנוע את השימוש בשירותים מסוימים של ה"אתר".

שיווק חוזר

ה"אתר" עשוי להשתמש בשירותי Google AdWords Remarketing כדי להציג פרסומות המבוססות על הביקור האחרון ב"אתר" (שיווק חוזר). ה"אתר" משתמש בשיווק חוזר כדי לבנות מודעות לפתרונות של KONE ולשירותיה. המידע לגבי הביקורים ב"אתר" נאסף באמצעות אחסון קובץ עוגייה של צד שלישי במחשב שלך. ניתן לסרב להשתתפות בשיווק חוזר באמצעות אתר האינטרנט של Network Advertising Initiative, על ידי תיקון הגדרות הפרסומות בשיווק חוזר באתר Google Ad Settings או על ידי מניעת האחסון של קובצי עוגייה.

סירוב להשתתף בשיווק חוזר »

ניתוחי את אינטרנט

KONE משתמש בניתוחים של אתר האינטרנט, כגון Adobe Analytics או Google Analytics, כדי לאסוף סטטיסטיקה אנונימית על אודות משתמשי ה"אתר" במטרה לשפר את תוכנו. תוכל תמיד להשתמש באפשרות הסירוב שמעניקה תוכנית ניתוח אתר האינטרנט של KONE כדי לציין שאינך מוכן לאפשר ל-KONE לעקוב אחר ביקוריך באתר האינטרנט שלה. יהיה עליך לחזור על הפעולה כאשר תיכנס ל"אתר" KONE ממחשב אחר ו/או מדפדפן אחר.


סירוב למעקב של KONE לצורך ניתוח האתר »

סירוב להשתתף בניתוחי Google analytics »

תוספים לרשתות חברתיות

הבעלות והשליטה בתוספים אלה וכן בקישורים או בחיבורים אחרים לאתרי אינטרנט אחרים ב"אתר", עשויות להיות בידי צד שלישי. מסיבה זו, ל-KONE אין שליטה כלשהי על אתרי אינטרנט של צד שלישי, והיא אינה אחראית על שום חומר שמתפרסם באתרים אלה ואינה מקבלת על עצמה מחויבות כלשהי בגין בעיות שנגרמות עקב שימוש באתרים מעין אלה.

שימוש בתוספים של רשתות חברתיות גורר לעתים, שליחה של מידע מזוהה לפלטפורמה המתאימה של הרשת החברתית. פתיחת תוסף של רשת חברתית עשויה להתיר לצד שלישי אחסון של קובצי עוגייה במחשב של המשתמש שיאפשרו מעקב אחר השימוש ב"אתר", ובלבד שהמשתמש נרשם כמנוי בפלטפורמה של הרשת החברתית הרלוונטית. ניתן למנוע אפשרות זו על ידי השבתת הקבלה והאחסון של עוגיות בהגדרות הדפדפן. התוספים של הרשתות החברתיות ב"אתר" כפופים לתנאי ההגנה על הפרטיות וכן לתנאים והתניות אחרים של אתרי הרשת החברתית הרלוונטית. תוכל להשתמש באפשרות הסירוב שלמטה כדי לציין שאינך מעוניין להשתמש בתוספים לרשתות חברתיות ב"אתר".

סירוב להשתמש ב-AddThis »

העברת נתונים אישיים

KONE לא תעביר נתונים אישיים כלשהם לגורמים שאינם KONE Corporation או שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה שלה. עקב דרישות טכניות ומעשיות, חלק מבין הנתונים האישיים יעובד על ידי קבלני משנה שממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי או מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או על שרתים של קבלן משנה שמוצבים מחוץ לאיחוד האירופי או מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. בכול מקרה, קבלני המשנה הסכימו לאמץ את תקני עיבוד הנתונים של KONE.

KONE עשויה לספק נתונים סטטיסטיים מצרפיים על אודות לקוחות, מכירות, תבניות תנועה ומידע אחר הקשור ב"אתר" לגורמי צד-שלישי עם מוניטין מוכר, ובלבד שסטטיסטיקות אלו לא כוללות נתונים אישיים.

פנייה ל-KONE

אתה רשאי לפנות ל-KONE בכול עת כדי לבדוק אם הנתונים האישיים שלך שנשמרים אצלה אכן מדויקים. על פי בקשתך תוכל KONE לתקן או למחוק כול נתון אישי שאינו שלם או שאינו תקף יותר.

העיבוד של נתוניך האישיים מבוסס על הסכמתך, אתה רשאי בכול עת לפנות ל-KONE ולסגת מהסכמה זו. מאחר שעיבוד נתוניך האישיים נחוץ לנו כדי לספק לך את שירותינו ומוצרינו, הסגה של הסכמתך עלולה להוביל למצב שבו לא נוכל יותר לספק לך חלק משירותינו או מוצרינו או את כולם.

למידע נוסף, פנה ל-KONE באמצעות טופס הפנייה באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת www.kone.com.

עדכונים להצהרת הגנה על פרטיות

KONE שואפת להתמיד בפיתוח ה"אתר" ומשום כך היא שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הצהרת הפרטיות הזו. KONE מקווה שתחזור ותסקור מפעם לפעם את הצהרת הפרטיות הזו כדי ללמוד על תיקונים. שאלות נוספות אפשריות בכול הכרוך בתפקודה של KONE כמנהלת נתונים, יש להפנות אל KONE דרך אתר האינטרנט של התאגיש בכתובת www.kone.com.

סקר נאמנות לקוחות

KONE עשויה לפנות לקוחותיה להשתתף בסקר נאמנות לקוחות. KONE מבקשת, במטרה לשפר את שירותיה, לקבל יחד עם התשובות לסקר גם את שם איש הקשר של הלקוח. עיבוד השם וכול הנתונים האישיים האחרים הכרוכים בסקר נאמנות לקוחות מבוסס על הסכמתך. כול התשובות והנתונים שנאספו בסקר יסווגו כסודיים ואמצעי אבטחה נאותים יינקטו בעת הטיפול וההעברה של הנתונים. KONE תעבד את הנתונים שנאספו בהתאם לחוקים הישימים. KONE לא תעביר נתונים אישיים כלשהם לגורמים שאינם KONE Corporation או שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה שלה. עקב דרישות טכניות ומעשיות של העיבוד, חלק מתוך הנתונים האישיים ייתכן ויאוחסנו בשרתים של קבלני משנה או יעובדו על ידי קבלני משנה שהסכימו לאמץ את תקני העיבוד של KONE. לקוחות רשאים לפנות ל-KONE בכול עת כדי לבדוק שהנתונים האישיים שלהם מדויקים. על פי בקשה תוכל KONE לתקן או למחוק כול נתון אישי שאינו שלם או שאינו תקף יותר. למידע נוסף, פנה ל-KONE באמצעות טופס הפנייה באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת

www.kone.com

.

הצהרת הגנה על פרטיות

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website