הורדות

תנאים כלליים להצעתנו

תנאים כלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו למכירת מעליות/ דרגנועים/ פתרונות נוספים

תנאים כלליים לשירותי תחזוקה למעליות ודרגנועים

תנאים כלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו למתן שירות ותחזוקה למעליות ודרגנועים

תנאים והתניות כלליים עבור שירותי KONE DIGITAL

תנאים כלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו לשירותים דיגיטלים במעליות

קוד אתי ספקים

הקוד האתי של KONE לספקים מפרט את הערכים על פיהם פועלת KONE ברחבי העולם

קוד אתי עובדים

הקוד האתי של KONE לעובדים מפרט את הערכים על פיהם פועלים העובדים של KONE ברחבי העולם

תנאים כלליים להזמנת רכש - ספקים

תנאים כלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנות הרכש של KONE

הוראות לפעולות חילוץ

מדריך לחילוץ ממעלית תקולה

Other documents